ZWROT PROWIZJI ZA WCZEŚNIEJSZą SPŁAtę KREDYTU HIPOTECZNEGO

Dokonałeś spłaty kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie? Zastanawiasz się czy w takim przypadku analogicznie jak przy kredycie konsumenckim przysługuje Ci zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego oraz innych kosztów takiego kredytu? A może złożyłeś już wniosek o zwrot kosztów kredytu do banku, jednakże bank odmawia Ci zwrotu pieniędzy? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze, tak jak wielu innym przed Tobą.

W świadomości konsumentów upowszechniła się już wiedza o tym, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego przysługuje im zwrot prowizji oraz innych kosztów umowy proporcjonalnie do skróconego okresu kredytowania.

W naszej działalności wielokrotnie spotykamy się z pytaniami od klientów, czy podobne zasady obowiązują w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista w świetle obowiązującego prawa, aczkolwiek jak dotychczas większość banków odmawia zwrotu kosztów kredytów hipotecznych po ich przedterminowej spłacie.

Jeśli spłaciłeś swój kredyt hipoteczny i chcesz odzyskać pieniądze, przeczytaj koniecznie niniejszy artykuł i skontaktuj się z nami.

Kto może się starać o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że o zwrot prowizji kredytu hipotecznego ubiegać się mogą wyłącznie konsumenci, tzn. osoby, które zawarły z bankiem umowę o kredyt hipoteczny poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.

Tym samym, nasza oferta w tym zakresie skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, gdyż w polskim porządku prawnym, tylko one mogą mieć status konsumenta. Przedsiębiorcy nie mogą powoływać się przeciwko bankom na wcześniejszą spłatę kredytu w celu uzyskania zwrotu prowizji.

zwrot prowizji kredyt hipoteczny

Podstawa roszczeń o zwrot kosztów kredytu hipotecznego

Poszukując informacji odnośnie zwrotu kosztów przedterminowo spłaconego kredytu, zapewne natknąłeś się już na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w skrócie TSUE) z dnia 11 września 2019r. o sygn. akt C – 383/18. Wyrok ten zapadł na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008r., która to dyrektywa nałożyła na Państwa Członkowskie, w tym Polskę, obowiązek przyjęcia odpowiednich przepisów prawnych, pozwalających na dochodzenie obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty przez konsumenta. Polski ustawodawca przyjął takie przepisy w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r.

TSUE w przytoczonym wyżej wyroku stwierdził w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości, że zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu lub pożyczki, dotyczy wszystkich kosztów, a więc także tych, które klient uiścił już na początku trwania kredytu, czyli prowizji i opłaty przygotowawczej. Tym samym, obalone zostało stanowisko banków, że zwrot kosztów dotyczy jedynie odsetek, które są bezpośrednio związane z okresem kredytowania.

Co szczególnie istotne, w ślad za wykładnią TSUE poszedł również polski Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12.12.2019r. o sygn. akt III CZP 45/19, co sprawia, że wszelkie odmowy zwrotu prowizji dokonywane przez banki mają charakter bezprawny.

Orzeczenie TSUE oraz SN zapadło jednak na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim, co sprawia, że banki powołując się na tę okoliczność odmawiają analogicznego rozliczenia z klientem kredytu hipotecznego.

Takie informacje można znaleźć nawet na stronach internetowych dużych polskich banków, przykładowo Santander Bank Polska S.A.: https://www.santander.pl/komunikat-rozliczanie-czesci-prowizji-za-udzielenie-kredytu.

Stanowisko takie jest w świetle obowiązującego prawa nie do obrony. Należy bowiem zauważyć, że podstawą żądania zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego jest art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, który brzmi: ,,W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.’’.

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zawiera z kolei art. 39, który brzmi: ,,W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.’’

Nawet pobieżna analiza przywołanych przepisów pozwala na dostrzeżenie, że przepisy te mają niemal identyczną treść. Osoby, które spłaciły przedterminowo kredyt hipoteczny, winny zatem podlegać w Polsce takiej samej ochronie prawnej, jak osoby, które spłaciły zwykły kredyt konsumencki, zwany też gotówkowym.

zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Dodatkowe warunki do uzyskania zwrotu prowizji z tytułu spłaty kredytu hipotecznego

Z poprzedniej części wiesz już, że może Ci przysługiwać zwrot kosztów kredytu z przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego. W dochodzeniu takiego zwrotu jest jednak kilka podobieństw oraz różnic w porównaniu do dochodzenia należności z kredytów konsumenckich.

Po pierwsze, aby dochodzić zwrotu prowizji i innych kosztów należy oczywiście spłacić kredyt przed terminem zawartym w umowie.

Po drugie, jak już wspominaliśmy należy być konsumentem.

Po trzecie, co do zasady przysługuje Ci zwrot kosztów od umów kredytu hipotecznego zawartych po dniu 22 lipca 2017r. – tj. po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Ten ostatni warunek odróżnia dochodzenie prowizji z kredytu hipotecznego od dochodzenia kosztów kredytu hipotecznego, bowiem z kredytów konsumenckich przysługuje zwrot prowizji, jeżeli zostały one zawarte po dniu 18 grudnia 2011r.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskiwaniu należności z kredytów hipotecznych, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub email kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę