ZWROT DOFINANSOWAŃ, SUBWENCJI I DOTACJI Z TARCZY ANTYKRYZYSOWYCH

W 2020r. w wyniku wybuchu trwającej blisko dwa lata pandemii Covid – 19 zmienił się w sposób drastyczny sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorców w Polsce. Wiele firm musiało zawiesić na pewien czas działalność na skutek powracających lockdownów albo nawet zupełnie zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Zapobiec skutkom ekonomicznym pandemii miały wprowadzane przez rząd ustawy, tzw. Tarcze Antykryzysowe. W ich ramach wprowadzono instrumenty, które miały ratować polskich przedsiębiorców, spośród których najpopularniejszymi były: 

  • zwolnienia ze składek ZUS, 
  • dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, 
  • świadczenia postojowe, subwencje finansowe,
  •  bezzwrotne pożyczki.

 

Wielu przedsiębiorców skorzystało równolegle z wielu form pomocy. Wg. informacji opublikowanych na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 52% przedsiębiorców skorzystało z więcej niż 10 instrumentów rządowego wsparcia.

Tarcze Antykryzysowe uzależniały jednak udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom od spełnienia wielu warunków oraz od złożenia oświadczeń dotyczących świadomości o odpowiedzialności karnej za udzielenie w ramach wniosków niezgodnych z prawdą informacji.

W kontekście coraz częściej wszczynanych aktualnie kontroli dotyczących prawidłowości udzielenia oraz wykorzystania instrumentów Tarcz Antykryzysowych rodzi to poważne zagrożenie do pociągnięcia przedsiębiorców korzystających z pomocy państwa do odpowiedzialności nie tylko cywilnej (sprowadzającej się do obowiązku zwrotu uzyskanych świadczeń), ale również karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Kwestia spełnienia warunków uzyskania pomocy z Tarcz Antykryzysowych

Należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że podstawowym problemem podczas kontroli prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju oraz inne uprawnione organy państwa jest kwestia niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania świadczeń z Tarcz Antykryzysowych. 

Podstawowe kryteria zostały opisane na rządowych stronach (przykładowo dla tzw. Tarczy Finansowej , dla zwolnień ze składek ZUS, świadczenia postojowego oraz dotacji).

tarcza antykryzysowa

Podczas dotychczasowych kontroli u przedsiębiorców najczęstszymi zarzutami instytucji państwa były następujące czynniki:

  1. brak spadku przychodów w porównaniu do okresu sprzed pandemii lub celowe zaniżanie swoich przychodów, aby uzyskać pomoc z budżetu państwa;
  2. fakt, że spadek przychodów przedsiębiorcy nastąpił w wyniku okoliczności niezwiązanych z pandemią Covid – 19;
  3. fakt nie prowadzenia działalności gospodarczej w wymaganym okresie przed złożeniem wniosku o pomoc państwa (czyli problem zakładania fikcyjnych działalności wyłącznie w celu uzyskania subwencji lub dotacji);
  4. istnienie nieujawnionych zaległości podatkowych lub składkowych w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie;
  5. nieprowadzenie działalności gospodarczej w jednym z wymaganych kodów PKD, pomimo ich oficjalnego ujawnienia w rejestrze KRS lub CEiDG.

Jeśli kontrola wykazuje, którąkolwiek z wyżej wymienionych nieprawidłowości, przedsiębiorca jest wzywany do zwrotu otrzymanej pomocy z Tarczy Antykryzysowej, a ostatnimi czasy również często wszczynane jest przeciwko niemu postępowanie karne dotyczące przestępstwa wyłudzenia z art. 297 §1 Kodeksu karnego, który brzmi: 

,,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.’’

Sprawa zatem jest niezwykle poważna i wymaga pomocy doświadczonych prawników.

Kwestia niewłaściwego wydatkowania środków

Drugą okolicznością, która prowadzić może do obowiązku zwrotu środków z Tarczy Antykryzysowej lub nawet do problemów karnych jest kwestia niewłaściwego rozdysponowania środków.

Co prawda większość instytucji przewidzianych w ramach Tarczy nie była wprawdzie przypisana do konkretnego rodzaju wydatków, a na poświadczenie tychże wydatków przedsiębiorca nie miał obowiązku zbierać faktur lub innych dokumentów księgowych, jednakże umowy zawierane na poszczególne instytucje określały, że środki powinny zostać przeznaczone na pokrycie kosztów działalności gospodarczej.

zwrot dotacji z tarcz antykryzysowych

Organy kontrolujące, mogą zatem dokonać sprawdzenia, czy faktycznie środki zostały przeznaczone na ten cel. W sytuacji, gdy organ wykaże, że środki zostały spożytkowane na cele osobiste lub inne niezwiązane bezpośrednio z działalnością, przedsiębiorca również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Dużym problemem jest tutaj oczywiście brak jasnych kryteriów oceny, które wydatki są związane z działalnością, a które nie są. Rodzi to ryzyko dużych nadużyć ze strony organów państwa, które mogą wadliwie nie kwalifikować wydatków jako firmowych, podczas gdy faktycznie służyły one rozwijaniu lub utrzymaniu działalności gospodarczej.

Uzyskaj pomoc prawną Lexitum

Urząd wszczął kontrolę dotyczącą przyznanych środków albo kontrola zakończyła się dla Ciebie niekorzystnie i sprawa trafiła do prokuratury lub sądu? Zastanawiasz się jak się bronić przed zarzutami, które w szybki sposób mogą zniszczyć Twoją firmę, a nawet pokrzyżować wszelkie życiowe plany?

Zapewniam Cię, że sprawa nie jest beznadziejna, a przy wprawnym prowadzeniu możesz wyjść z opresji obronną ręką. Niejednokrotnie bowiem kontrole wykazujące nieprawidłowości w uzyskaniu środków z Tarczy Antykryzysowej są przeprowadzane na szybko i niejako z odgórnym założeniem, że coś musi się na przedsiębiorcę znaleźć.

pomoc prawna przy tarczy antykryzysowej

Innymi słowy, w aktualnej sytuacji kryzysu gospodarczego jest to jeden ze sposobów rządu na pozyskanie środków od obywateli.

W takiej sytuacji warto zwrócić się do Nas – nasza doświadczona kadra prawników udzieli Ci pomocy zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych, w ten sposób, abyś nie musiał zwracać środków, które Ci się faktycznie należały, wobec wybuchu pandemii Covid – 19

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy prowadzonych postępowaniach o zwrot środków z Tarczy Antykryzysowych, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę