OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Żeby wyjaśnić czym jest ochrona dóbr osobistych musimy najpierw wyjaśnić czym one są. Dobra osobiste to pojęcie prawne oznaczające bliskie nam wartości niematerialne, przysługujące przede wszystkim każdej osobie fizycznej, ale także osobie prawnej, których naruszenie często odczuwamy szczególnie dotkliwie.

Jeżeli uważasz, że Twoje dobra osobiste zostały naruszone, bądź też sam dopuściłeś się takiego naruszenia – zapoznaj się z poniższymi informacjami i skontaktuj się z nami, aby otrzymać niezbędną pomoc prawną.

Katalog dóbr osobistych

Mamy doświadczenie w pomocy prawnej i doradztwie na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności na rzecz spółek. Jesteśmy w stanie udzielić Ci pomocy zarówno na etapie zakładania spółki cywilnej, czy też spółki prawa handlowego, jak również przy prowadzeniu działalności już po formalnym zawiązaniu nowego podmiotu gospodarczego. Jesteśmy w stanie przeprowadzić Cię także przez mniej przyjemne procesy zakończenia działalności oraz likwidacji spółki.

Przykładowy katalog dóbr osobistych został wymieniony w art. 23 Kodeksu cywilnego, jednakże już na wstępie zaznaczyć należy, że nie jest to wyliczenie kompletne. Poza wymienionymi w przywołanym przepisie do dóbr osobistych zalicza się również wiele innych wartości niematerialnych, tj. cześć zmarłych lub dobre imię. Art. 23 Kodeksu cywilnego przedstawia jednak dużą wartość poznawczą ze względu na wymienienie w nim najważniejszych z punktu widzenia jednostki dóbr osobistych:

 • zdrowie;
 • wolność;
 • cześć;
 • swoboda sumienia;
 • nazwisko lub pseudonim;
 • wizerunek;
 • tajemnica korespondencji;
 • nietykalność mieszkania;
 • twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i realizatorska.
ochrona dóbr osobistych

Warto również zaznaczyć, że katalog chronionych prawnie dóbr osobistych podlega dynamicznym zmianom w miarę rozwoju zarówno prawa, jak i zmian pozaprawnych. Dokonuje się to w orzecznictwie sądów oraz w odpowiedzi na potrzeby stale zmieniającego się społeczeństwa.

Naruszenie dóbr osobistych

Jako osoba uprawniona dysponujesz wieloma środkami ochronnymi. Nasz doświadczony zespół prawników pomoże Ci skorzystać z każdego z nich tak, aby rezultat był dla Ciebie jak najbardziej satysfakcjonujący. Do przysługujących Ci roszczeń należą powództwa o:

 • Zaniechanie działania – w przypadku gdy czyjeś bezprawne zachowanie zagraża Twojemu dobru osobistemu lub je narusza możesz od niego zażądać zaprzestania tego działania (np. usunięcie obraźliwego wpisu w Internecie; usunięcie zdjęcia upublicznionego bez twojej zgody);
 • Usunięcie skutków naruszenia – dotyczy to tylko naruszeń, które zostały już dokonane, przy czym istnieje także możliwość zastosowania tego środka ochrony razem z żądaniem zaniechania działania. Najczęściej roszczenie to przybiera postać żądania wydania oświadczenia, w szczególności sprostowania lub przeprosin o określonej formie i treści. 
 • Zadośćuczynienie – jest to rodzaj odszkodowania za szkodę niematerialną oraz rodzaj kompensacji Twojej krzywdy, będącej negatywnymi przeżyciami, doznanymi w wyniku naruszenia dobra osobistego. Ma ono postać zadośćuczynienia pieniężnego, czyli określonej sumy pieniędzy, jaką należy zapłacić osobie pokrzywdzonej. Kwota tego zadośćuczynienia zależna będzie od skali poniesionej krzywdy. Istnieje także możliwość zażądania od sprawcy naruszenia zapłaty danej kwoty na wskazany cel społeczny.  
 • Odszkodowanie – jeżeli w wyniku naruszenia Twojego dobra osobistego doznałeś szkody majątkowej, np. straciłeś źródło dochodu, możesz dochodzić od sprawcy odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

 

Warto podkreślić, że w przypadku składania pozwu, to do osoby pokrzywdzonej należało będzie udowodnienie, że doszło do naruszenia jej dobra osobistego. Następnie, to strona pozwana, musiała będzie udowodnić, że jej czyn naruszający dobra osobiste nie był bezprawny.

Dobra osobiste osób prawnych

Z lektury artykułu, zwłaszcza jeśli chodzi o katalog dóbr osobistych możesz wyciągnąć wniosek, że ochrona dóbr osobistych przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, więc ludziom. Nic bardziej mylnego – w polskim prawie przyjęto, że również osoby prawne, tj. spółki, fundacje i stowarzyszenia posiadają pewne uprawnienia do ochrony dóbr osobistych. Dotyczy to dóbr, które da się odnieść do jednostek organizacyjnych, a więc zwłaszcza dobrego imienia, czy też wizerunku rozumianego jako odbiór w społeczeństwie (więcej o katalogu osób prawnych możesz dowiedzieć się w artykule dostępnym na stronie: https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/309229989-Dobra-osobiste-osob-prawnych.html

ochrona dóbr osobistych osób prawnych

Tym samym, jeżeli ktoś fałszywie pomawia Twoją spółkę lub fundację, możesz uzyskać analogiczne środki ochrony, jak w przypadku naruszenia dóbr osoby fizycznej.

Jeżeli uważasz, że ktoś naruszył bliskie Ci wartości, odniosłeś w wyniku tego krzywdę lub szkodę oraz domagasz się odpowiedniej rekompensaty – skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wyegzekwować przysługujące Ci prawa. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie, pod numerem telefonu: 577 853 694 lub e-mail: kontakt@lexitum.pl

Przewiń na górę