ODPRAWA W WOJSKU
-
ODPRAWA EMERYTALNA DLA BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej, żołnierz bardzo często ma ustalone prawo do emerytury wojskowej, jednakże podejmuje jeszcze pracę w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, czy też u prywatnych przedsiębiorców.

Wielu byłych żołnierzy nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że po ostatecznym zakończeniu stosunku pracy przysługuje im odprawa w wojsku, czyli prawo do odprawy emerytalnej.

Co więcej, nawet w przypadku złożenia wniosku do odpowiedniej jednostki organizacyjnej podległej Ministerstwu Obrony Narodowej, jednostka ta odmawia żołnierzowi wypłaty odpowiedniej odprawy.

Jeśli taki problem dotyczy również Ciebie przeczytaj poniższy artykuł i skontaktuj się z nami, a uzyskasz pełną pomoc prawną w zakresie uzyskania odprawy emerytalnej od byłego pracodawcy, w tym możliwość reprezentowania Cię w sądzie w celu dochodzenia Twoich praw w tym zakresie.

Podstawy wypłaty odprawy emerytalnej byłym żołnierzom zawodowym

Dochodzenie odprawy emerytalnej przez byłych żołnierzy zawodowych znajduje oparcie w obowiązujących przepisach prawnych. W pierwszej kolejności wskazać trzeba, że zgodnie z art. 921 §1 Kodeksu pracy: Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Działanie przywołanego przepisu można opisać najprościej w ten sposób, że jest to absolutne minimum, które pracodawca ma obowiązek spełnić w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

Bardzo często jednak wysokość odprawy jest ustalona na wyższym, bardziej korzystnym dla byłych żołnierzy zawodowych poziomie.

Regulacje takie mogą być zawarte w szczególności w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach wewnętrznych przyjętych w danej jednostce organizacyjnej podległej Ministerstwu Obrony Narodowej. W tym kontekście przywołać należy w szczególności Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, który zawiera art. 48 ust. 1 pozwalający na dochodzenie odprawy w wysokości nawet sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Wysokość odprawy została bowiem uzależniona w Układzie od stażu pracy (pełną wersję dokumentu możesz pobrać na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ponadzakladowy-uklad-zbiorowy-pracy-dla-pracownikow-wojskowych-jednostek-organizacyjnych-sfery-budzetowej-puzp-interpretacje-puzp). Mowa tu zatem o naprawdę sporych kwotach.

 
 
odprawa w wojsku

Odprawa w wojsku - warunki przyznania oraz stanowisko jednostek MON

Analiza przepisów Kodeksu pracy oraz Układu Zbiorowego Pracy pozwala na określenie warunków dochodzenia praw w tym zakresie. Aby uzyskać odprawę emerytalną, żołnierz zawodowy musi spełniać następujące warunki:

  1. nabycie prawa do emerytury;
  2. ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

W sytuacji spełnienia powyższych przesłanek, wypłata odprawy powinna nastąpić automatycznie, co potwierdziły już w swoich orzeczeniach sądy.

Jednostki sfery budżetowej odmawiają jednak często wypłaty odpraw, wskazując przy tym, że w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej żołnierz otrzymał już odprawę pieniężną.

Jak jednak słusznie wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 09.12.2015 r. w sprawie sygn. akt I PK 1/15, które także podzielił Sąd Okręgowy w Olsztynie, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 26.02.2016r. sygn. akt IV Pa 18/16, żołnierz zawodowy nie jest pracownikiem, a odprawa w wojsku przewidziana w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie jest świadczeniem ze stosunku pracy, do którego prawo zostało ustanowione w art. 921 Kodeksu pracy.

W konsekwencji, otrzymanie odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza – prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika.

Trzeba podkreślić, że funkcja odprawy wojskowej jest inna niż odprawy emerytalnej, w przepisach nie określono żadnej zależności pomiędzy uprawnieniem do tego świadczenia, a nabyciem praw emerytalnych przez żołnierza.

odprawa żołnierza zawodowego

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy uzyskaniu odprawy emerytalnej, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez: formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie, lub pod numerem telefonu 577 853 694 albo e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę