SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Sankcja kredytu darmowego to uregulowane przepisami uprawnienie kredytobiorcy do żądania od Banku zwolnienia go z ponoszenia wszelkich kosztów spłacanego kredytu. Innymi słowy po skorzystaniu z tego uprawnienia konsument może spłacić na rzecz Banku wyłącznie pożyczony kapitał kredytu lub pożyczki bez odsetek, prowizji oraz innych kosztów określonych w umowie. Aby dowiedzieć się jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z tego uprawnienia i w jaki sposób to zrobić zapoznaj się z niniejszym artykułem oraz skontaktuj się z nami.

Istota sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego została określona w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z przedmiotowym przepisem, w przypadku naruszenia przez Bank nałożonych na niego prawnie obowiązków, kredytobiorca może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i wówczas może zwracać na rzecz Banku jedynie kapitał kredytu lub pożyczki, bez kosztów należnych zgodnie z umową na rzecz kredytodawcy. Powoduje to również oczywiście możliwość rozliczenia już dotychczas zapłaconych rat kredytu.

Ustawa o kredycie konsumenckim wymienia następujące uchybienia pozwalające na skorzystanie przez konsumenta z sankcji  kredytu  darmowego:

  • zawarcie umowy kredytowej w formie innej niż pisemna;
  • brak określenia w umowie istotnych warunków kredytowania, m. in. rodzaju kredytu i całkowitej kwoty kredytu, czasu obowiązywania umowy, dat wypłaty kapitału, stopy procentowej, RRSO, terminów spłaty poszczególnych rat;
  • przemilczenie obowiązków konsumenta odnośnie ponoszonych kosztów;
  • zastrzeżenie niedopuszczalnych kosztów kredytu.
sankcja kredytu darmowego

Warunki skorzystania z sankcji kredytu darmowego

Stwierdzenie naruszeń banku, o których pisaliśmy wyżej wymaga przeprowadzenia analizy umowy kredytowej. W tym zakresie oczywiście zachęcamy do skontaktowania się z naszym doświadczonym zespołem prawników.

Po ustaleniu, że Bank naruszył przepisy prawa, należy w formie pisemnej złożyć oświadczenie o skorzystaniu sankcji kredytu darmowego. W przedmiotowym oświadczeniu należy powołać się na art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim oraz wskazać jakich naruszeń prawa dokonał Bank. Skutek sankcji powinien powstać w momencie doręczenia Bankowi ww. oświadczenia, niemniej jednak w typowym przypadku konieczne jest jeszcze postępowanie reklamacyjne w Banku, który sprawdza okoliczności powołane w oświadczeniu przez konsumenta.

Istotną kwestią jest również ograniczony termin na złożenie oświadczenia. Uprawnienie to wygasa z upływem roku od całkowitej spłaty kredytu, zatem należy działać stosunkowo szybko.

warunki sankcji kredytu darmowego

Naliczanie odsetek od kosztów kredytu

Najczęściej spotykanym naruszeniem Banku pozwalającym na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest bezprawne naliczanie odsetek nie tylko od kapitału udzielonego kredytu lub pożyczki, ale również od kosztów jednorazowych, w tym w szczególności prowizji bankowej.

Samo naliczanie odsetek jest oczywiście prawnie dopuszczalne – odsetki naliczane od udzielonego kredytu są wynagrodzeniem banku za udostępnienie kredytobiorcy kapitału. Zgodnie z obowiązującym prawem Banki i inne firmy pożyczkowe mogą jednak pobierać odsetki jedynie od kwoty pieniężnej faktycznie udostępnionej konsumentowi. Niektóre instytucje finansowe naliczają odsetki od całej kwoty kredytu po doliczeniu do niej innych kosztów – marż oraz prowizji. Jest to praktyka bezprawna i nieuczciwa, a wskutek idącym za nią błędnym poinformowaniem kredytobiorcy otwiera drogę do skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego.

Skutki oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Najistotniejsze jest, że w sytuacji jeżeli skutecznie skorzystasz z sankcji kredytu darmowego, to jak już wyżej wspominaliśmy możesz spłacać wyłącznie kapitał swojego kredytu. Tym samym jesteś zwolniony od obowiązku zapłaty prowizji, odsetek oraz innych  kosztów (wyjątkiem są koszty zabezpieczenia kredytu, o których możesz przeczytać więcej na stronie: https://finanse.rankomat.pl/poradniki/zabezpieczenie-kredytu-czym-jest/). Jeżeli już uiściłeś część kosztów kredytu to podlegają one zaliczeniu na spłatę kapitału lub zwrotowi, po uzgodnieniu tego z Bankiem. Oczywiście w przypadku, jeżeli już spłaciłeś całkowicie kredyt, wówczas możesz dochodzić zwrotu wszelkich kwot uiszczonych ponad udzielony kapitał kredytu.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i odzyskania kosztów kredytu, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę